مدرسه هوشمند

تجهیزات هوشمند سازی مدارس

بدیهی است جهت نیل به هدف مدرسه هوشمند، نیاز به تجهیزات خاصی می باشد. که از جمله آنها می توان به 

دیتاپروژکتور عموما در کلاسهای درس و جهت ارائه محتواهایی کاربرد دارد که توسل مربیان طراحی شده اند.

  • پرده نمایش

پرده نمایش در واقع محل نمایش تصاویر دیتاپروژکتور ها می باشند.

  • تلویزیون LCD

معمولا در راه رو ها و سالن ها نصب می گردند. هدف