سامانه مدیریت کاردانشجویی دانشگاه

سامانه مدیریت کار دانشجویی

سامانه مدیریت کار دانشجویی با هدف تسهیل روال دسترسی واحد های دانشگاهی به کار دانشجویی مورد نیاز طراحی شده است.

  • در سامانه مدیریت کار دانشجویی، هر واحد دانشگاهی، بنا به نیاز خود اقدام به درج فراخوان کار دانشجویی می کند.
  • هر یک از دانشجویان نیز در صورت تمایل به انجام کار دانشجویی، آمادگی خود را جهت انجام کار دانشجویی در سامانه مدیریت کار دانشجویی اعلام می دارد. 
  • معاونت دانشجویی، مشخصات دانشجویی را احراز و در سامانه مدیریت کار دانشجویی، بلامانع بودن اخذ کار دانشجویی توسط دانشجوی مورد نظر را درج می کند.
  • واحد درخواست کننده کار دانشجویی، شروع بکار دانشجو را در سامانه مدیریت کار دانشجویی درج می کند
  • امور مالی بصورت ماهیانه براساس کارکرد ثبت شده توسط واحد دانشگاهی در سامانه مدیریت کار دانشجویی، حق الزحمه را در داخل سامانه مدیریت کار دانشجویی محاسبه می کند و فایل بانک مربوطه را تولید و بهمراه چک پرداخت حق الزحمه به بانک ارسال می کند.

این سامانه بنا به درخواست دانشگاه علوم پزشکی تبریز طراحی و برنامه نویسی شده است و امکان پشتیبانی از بینهایت پروسه کار دانشجویی را دارد.