مدرسه هوشمند آرمیسا

مدرسه هوشمند

براساس برنامه چهارم توسعه، سمت سوی آموزش در مدارس به طرف آموزش بروش هوشمند می باشد. منظور از آموزش هوشمند، استفاده از خدمات فناوری اطلاعات جهت ارتقای کیفیت آموزش و نیز تسریع انتقال مطالب به دانش آموزان می باشد.

شرکت آرمان، با پی ریزی سامانه جدید تحت عنوان مدرسه هوشمند آرمیسا (Arman Intelligent School Agent) در نظر دارد تا گامهای بزرگی در راستای تحقق برنامه چهارم توسعه بردارد.

این سامانه شامل امکانات زیر می باشد:

  • دفترنمره آنلاین
  • حضور و غیاب برمبنای کارتهای هوشمند
  • وبسایت مدرسه
  • روزنامه دیواری
  • برگزاری آزمونهای آنلاین
  • برگزاری کلاس مجازی

 

 
تماس با ما