چاپ کارت دانشجویی

چاپ کارت دانشجویی بر روی کارت پی وی سی بدون تماس 

کارت دانشجویی


کارت دانشجویی کارتی است که به عنوان معرف و هویت ساز دانشجو در دانشگاه مورد استفاده قرار می گیرد. هر دانشجو هنگام ثبت نام در دانشگاه یک کارت دانشجویی بعنوان کارت شناسائی دریافت می کند که توسط خود دانشگاه و فقط برای وی صادر می‌شود. این کارت به عنوان کارت شناسایی دانشجو محسوب می شود و با استفاده از آن کارت، مجوز ورود به دانشگاه، سمینارها و جلسات و همچنین مجوز استفاده از سلف غذاخوری و خوابگاه را خواهد داشت.

در واقع کارت دانشجویی هوشمند می توانند حجم زیادی از اطلاعات مربوط به  دانشجو را در خود ذخیره کنند و در هر بخش از دانشگاه و هر زمان که احتیاج به اطلاعات دانشجو بود مورد استفاده قرار بگیرند. در این نوع کارتهای دانشجویی می توان اطلاعات موجود در کارت را طبقه بندی کرد و برای میزان دسترسی به اطلاعات داخل کارت، برای آن سطح دسترسی تعیین کرد تا امنیت اطلاعات بیشتر شود و بر اساس مجوز بتوان به اطلاعات درون کارت دسترسی یافت. در واقع اطلاعات ذخیره ش