خانه محصولات حقوق دستمزد و مدیریت پرسنل

نرم افزار مدیریت مکانیزه حقوق و دستمزد و مدیریت پرسنل

سامانه مدیریت پرسنل و حقوق و دستمزد آرمان

اجمالی بر امکانات نرم افزار

- آیا در مدیریت پرسنل در چندین کارگاه مختلف با مشکل روبرو هستید؟

- آیا در پرداخت انواع آیتم های غیر حکمی با مشکل روبرو هستید؟

- آیا در مدیریت پرسنل در محلهای مختلف سازمانی و شرکتی دچار مشکل هستید؟

دریافت کاتالوگ

  • پشتیبانی کامل از بخشنامه های مالیاتی و بیمه ای
  • امکان اعمال معافیت های مالیاتی بر مبنای مصوبات هیات دولت
  • امکان تعریف ت