خانه اخبار انتخابات گروه تخصصی معماری

انتخابات گروه تخصصی معماری

انتخابات گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی توسط سامانه برگزاری انتخابات آرمان برگزار گردید. این سامانه که